1. Права і обов’язки учнів Львівського ВПУ побутового обслуговування визначаються чинним законодавством та Статутом училища.
 2. Учні училища, крім прав, передбачених Законом України «Про освіту», мають право на:
 • матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • на належні умови навчання за обраною професією;
 • безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;
 • матеріальну допомогу; оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно із законодавством;
 • безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
 • щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
 • безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яке не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією.
 1. Учні училища зобов’язані:
 • виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь і навичок;
 • відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
 • виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;
 • дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки під час теоретичного, практичного навчання і виробничої практики та в позаурочний час;
 • бережно ставитися до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі;
 • збитки, навмисно заподіяні учнями училищу, підприємству, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів), відповідно до законодавства.
 • брати активну участь у суспільно-корисній праці і громадському житті училища та на виробництві;
 • вносити особистий вклад у зміцнення, удосконалення матеріально-технічної бази училища шляхом примноження її своєю працею, зберігати майно, яким користуються, економно використовувати ресурси;

ІНШЕ:

 1. Прийом учнів до училища здійснюється в порядку, встановленому училищем на підставі типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів.
 2. Громадяни іноземних держав, особи без громадянства, прийняті в училище, користуються правами учнів, що передбачені Cтатутом і правилами внутрішнього розпорядку.
 3. Учням видається квиток учня.
 4. Учні забезпечуються стипендією, а ті, які потребують підвищеного соціального захисту — безкоштовним харчуванням. Розміри стипендії визначаються в установленому чинним законодавством порядку.
 5. За успіхи в навчанні, оволодінні професією чи спеціальністю, активну участь у виробничій діяльності училища та інші досягнення для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: подяки, грамоти, почесні грамоти, підвищення стипендії.
 6. За систематичне порушення статуту училища, правил внутрішнього розпорядку, низьку успішність у навчанні до учня можуть бути застосовані такі заходи впливу: попередження, догана, виключення з училища. З професійно-технічного закладу учень може бути відрахований за: власним бажанням; незадовільну успішність, поведінку; невиконання вимог навчального плану та навчальних програм; вироком суду, що вступив у законну силу; грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу.
 7. Випускникам училища, які закінчили повний курс навчання і успішно склали кваліфікаційні іспити, захистили дипломну роботу видається диплом установленого зразка. Випускникам училища, які здобули повну загальну середню освіту, видається відповідний документ про середню освіту встановленого зразка. Учням, які не закінчили повного курсу навчання, але за результатами поетапної кваліфікаційної атестації їм встановлено професійну кваліфікацію, та особам, які опанували курс професійно-технічного навчання і успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації. Учням, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли поетапної кваліфікаційної атестації, видається довідка.
 8. Час навчання в училищі зараховується до трудового стажу учня, у тому числі в безперервний і в стаж роботи за професією.